லெஸ்டர் ஸ்ரீ சிவா முருகன் ஆலயம்

Leicester Shri Siva Murugan Temple

முகவரி & தொடர்பு


Address

Unit 3, 6 Ross Walk, Leicester LE4 5HH, United Kingdom

GPS

52.647155964222, -1.1266228139317

Telephone


திறந்திருக்கும் நேரம்

தகவல் இற்றைப்படுத்தல்


தாங்கள் இவ்வாலயத்தின் நிர்வாகியா? இங்குள்ள தகவலை இற்றைப்படுத்த விரும்புகின்றீர்களா? பதிவு செய்து இற்றைப்படுத்துங்கள்..

த­ல­வ­ர­லா­று: ­இங்கி­லாந்­தில் ­உள்­ள ­­ஈ­ஸ்ட் ­மிட்­லண்ட்ஸ் ­மா­கா­ணத்­தின் ­இலெஸ்டர் ­­ந­க­ரில் ­அ­­மைந்­துள்­ள ­அ­ழ­கி­ய ­ஆ­ல­யம் ­அ­ருள்­மி­கு ஸ்ரீ  ­மு­ரு­கன் ­ஆ­ல­யம் ­ஆ­கும். இப்­ப­கு­தி­யில் ­உள்­ள ­தொண்­டு ­நி­று­வ­னத்­தி­ன­ரால், இலெஸ்டர் ­வாழ் ­த­மிழ் ­ச­­மூ­கத்­தை ­சேர்ந்­த ­ஆன்­மி­க ­பக்­தர்­க­ளுக்­கா­க ­­கட்­டப்­பட்­ட­தே ஸ்ரீ  ­மு­ரு­கன் ­கோ­யி­லா­கும். மி­குந்­த ­சி­ர­மங்­க­ளுக்­கு ­இ­டை­யே, ­தொண்­டு ­நி­று­வ­ன ­­நிர்­வா­கி­க­ளின் ­க­டும் ­உ­ழைப்­பால் ­இக்­கோ­யில் ­உ­ரு­வாக்­கப்­பட்­ட­து.

இப்­ப­கு­தி­யில் ­த­மிழ் ­கு­டும்­பங்­கள் ­அ­தி­க ­அ­ள­வில் ­வ­சித்­து ­வந்­த­தால், த­மிழ்க் ­க­ட­வு­ளாம் ­மு­ரு­கப் ­பெ­ரு­மான், ­இக்­கோ­யி­லின் முக்­கி­ய ­தெய்­வ­மா­க ­பி­ர­திஷ்­டை ­செய்­யப்­பட்­டார். இக்­கோ­யி­லுக்­கெ­ன ­பி­ரத்­யே­க ­பு­ரோ­கி­தர் ­நி­ய­மிக்­கப்­பட்­டு, மூன்­று ­கா­ல ­பூ­ஜை­கள் ­ந­டத்­தப்­ப­டு­கி­ற­து. தி­ன­ச­ரி ­பூ­ஜை­க­ளும், தி­ரு­வி­ழாக்­க­ளும் த­வ­றா­து ­கொண்டா­டப்­பட்­டு ­வ­ரு­கின்­ற­ன.

கோ­யில் ­நே­ரங்­கள்: கா­லை 10.00 ம­ணி ­மு­தல் ­ப­கல் 1.00 ம­ணி ­வ­ரை; மா­லை 5.00 ம­ணி ­மு­தல் ­இ­ர­வு 8.00 ம­ணி ­வ­ரை
வெள்ளிக்­கி­ழ­மை­க­ளில் ­கா­லை 9.00 ம­ணி ­மு­தல் ­ப­கல் 1.30 ம­ணி ­வ­ரை; மா­லை 4.30 ம­ணி ­மு­தல் ­இ­ர­வு 9.00 ம­ணி ­வ­ரை.

Leave a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *